Deltagare

Namn

Befattning

Lärosäte

Forsknings- och undervisningsintressen

Vikarierande lektor, studierektor

Uppsala universitet

medicinhistoria, särskilt frågor om eugenik, rasfrågor, genetisk rådgivning, urologi (prostata).

 

FD, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet

Kroppens historia, 1800-talets medicinhistoria, åderlåtning, miasma, medicinsk praktik

Docent i tema hälsa och samhälle


Vetenskapliga konfliktområden,

etik och juridik i vården, professions-, patient- och terapihistoria, medicinsk pluralism, bakteriologisk praktik i historiskt perspektiv

 

Seniorprofessor i kulturhistoria

Oslo universitet

Kulturmöten, kulturarv, bondekultur, kustkultur, folklig religion, alkohol och nykterhet, turismhistoria, gravstenssymboler

 

Docent vid Inst. för kulturvetenskaper

Lunds universitet

Kulturanalytiska perspektiv på människors erfarenheter av hälsa, sjukdom och funktionsförmåga, nya medicinska teknologier och terapier

 

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Uppsala universitet

Hälsoinformation, hälsoinformationsbeteende,

e-hälsa, patientjournaler

 

Docent i internmedicin, överläkare

Uppsala universitet

Medicinens historia ur patientens, professionens och samhällets perspektiv, medicinshistoriska museer, läkare och charlataner,

konst & läkekonst

 

Forskare i etnologi

Lunds universitet

Historiska perspektik på global hälsa, hälsopolitik, reproduktiv hälsa, medicinsk antropologi

 

Professor i idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet

Medicinens och biomedicinens historia, historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning, historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

 

Allmänläkare, Med Dr.

Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling, Skövde

 

Skönlitteratur, lyrik och samhällsvetentskap inom medicinsk humaniora,

professionell utveckling Göteborgs läkarutbildning

 

Gästforskare, Idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet

History of medicine, visual culture,

the body, science and technology studies (STS), media history

 

Pedagogisk utvecklare vid läkarprogrammet

Uppsala universitet

Yrkeskunnande och den praktiska kunskapens teori, pedagogiskt ledarskap, det mänskliga mötet,

etik och samhällsfilosofi

Professor vid Centrum för praktisk kunskap

Södertörns högskola

Hälso- och sjukdomsteori,

nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi

 

Postdoktor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet

Historiska perspektiv på reglering av medicinsk humanforskning,

etik och (bio)politik kring mänsklig reproduktion, feministisk och poststrukturalistisk teori

 

Forskare och koordinator för Forum för Afrikastudiers projekt ”hälsa, politik och kultur i Afrika”

Uppsala universitet

Medicine, Afrika, Materialitet, Misstänksamhet, Konflikt

Docent i idé- och lärdomshistoria

Lunds  universitet

Historiska perspektiv på medicinsk genetik, genetisk rådgivning, fosterdiagnostik, eugenik, biopolitik

 

Professor på tema Teknik och social förändring

Linköpings universitet

Medicinens filosofi och bioetik, medicinska teknologier och terapier, folkhälsointerventioner,

global hälsa, empirisk filosofi, filosofisk antropologi,

feministisk teori och kroppsteori

 

Professor i idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet

Rasbiologins historia, biokemins historia, läkemedelsindustrins historia, psykiatrins historia

 

Docent i idé- och lärdomshistoria

Göteborgs universitet

Medicinens historia, etik och estetik

Global health

 

Verksamhetschef, Medicinens historia och kulturarv

Karolinska Institutet

Visualitet, materialitet och epistemologi i medicin- och vetenskapshistorien; Medicinska och anatomiska muséer; Karolinska Institutets historia